Op vrijdag 7 mei 2004 kreeg de Philharmonie voor het eerst in haar geschiedenis een eigen clubgebouw “Kloosterhof”. Hieronder volgt een samenvatting hoe dit tot stand is gekomen, geschreven door toenmalige voorzitter Joop Kummeling, die het hele proces van dichtbij heeft meegemaakt.

Aanleiding.

Door de groei van de vereniging en met name het fanfareorkest ontstond er in de beginjaren 90 van de vorige eeuw een akoestisch probleem bij het repeteren, vanwege de beperkte afmetingen van het repetitielokaal bij Café-Zaal Olympia. Hierdoor moesten er steeds voor de repetitie tapijten uitgelegd worden om het geluid enigszins aanvaardbaar te houden. Na iedere repetitie waren er desondanks nog klachten van dirigent en muzikanten over het te hoge geluidsniveau. Ook waren er problemen ontstaan voor de slagwerkers die steeds meer en grotere instrumenten ter beschikking kregen, die opgeslagen moesten worden in te kleine bergplaatsen. Zo werd daarvoor al een grote zeecontainer achter het gebouw geplaatst en had de sympathieke eigenaar van Olympia, de familie Peter en Wilma Baudoin, een eigen opslagruimte beschikbaar gesteld. Een oplossing om de zaal door een verbouwing uit te breiden was niet aan de orde, dus werd gezocht naar een andere oplossing.

Initiatieven.

Ideeën werden geopperd om een eigen clubgebouw te bouwen. Frans Simkens kwam met een schets voor een bouwwerk dat groot genoeg moest zijn voor repetities en opslag. Het ontbrak ons aan de nodige financiën en een geschikte locatie, vergunningen etc. maar het nadenken was op gang. Onder aanvoering van voorzitter Joop Kummeling werd contact opgenomen met het gemeentebestuur om de werkplaats van aannemer Frans van Eert geschikt te maken voor een onderkomen. Dit bleek echter planmatig vooralsnog te duur. Enige tijd later kwam er een bericht in de krant dat het gebouw van de Mariaschool, voorheen de kleuterschool, door de gemeente gesloopt c.q. verkocht zou gaan worden. De gebruikers: de peuterspeelzaal ’t Peuterhofke en bibliotheek gingen verhuizen naar het verbouwde en uitgebreide verzorgingstehuis Leenderhof. Voor de twee andere gebruikers van het gebouw, schaakvereniging en toneelvereniging, zou nog ruimte gevonden moeten worden.

Onderhandelingen met de gemeente.

Tijdens een overleg begin 2000 met B&W kwam de vraag op tafel om na te gaan of de Mariaschool niet geschikt gemaakt kon worden voor de Philharmonie. Het gebouw was echter in de bestaande situatie niet geschikt wegens de geringe afmetingen van diverse ruimten en lage plafonds. De Philharmonie werd in de gelegenheid gesteld om de haalbaarheid te onderzoeken om het gebouw geschikt te maken. Hiervoor moest een zeer ingrijpende verbouwing plaatsvinden waarvoor natuurlijk ook de benodigde financiën beschikbaar moesten komen. Het bestuur nam de uitdaging aan, een bouwcommissie werd ingesteld (Jan Maas, Marc van de Kerkhof, Paul van Kuijk, Frans Simkens, Joop Kummeling) en tekeningen met begroting werden gemaakt. Hieruit bleek duidelijk dat een bijna onhaalbaar plan gerealiseerd moest worden, waarvoor de nodige financiering en inzet van leden en vrijwilligers voor de werkzaamheden nodig zouden zijn. Diverse gesprekken hebben daarna plaatsgevonden tussen B&W, ambtenaren en DB. Dankzij de uitstekende relatie met het College van B&W werd een overdracht overeengekomen voor 1 euro met de conditie dat ook de schaak- en toneelvereniging hun ruimte in het gebouw mochten behouden. Tevens werd vereist om een intentieverklaring overeen te komen met het Meentbestuur om geen concurrerende activiteiten te ontwikkelen.

Onderstaande foto toont de akte-overdracht:

Overdracht overeenkomst.

Wegens het maatschappelijk zorgbelang van de gemeente is het geen overdracht van eigendom geworden, maar een overdracht middels een aangepaste bijzondere erfpachtovereenkomst. De erfpachter is in deze overeenkomst geen canon verschuldigd en de overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd. In de overeenkomst is bovendien opgenomen dat de vereniging recht heeft op een schadeloosstelling, of beschikbaarstelling van een gelijkwaardige accommodatie, mocht wegens algemeen maatschappelijk belang de overeenkomst toch worden ontbonden. De overeenkomst is ondertekend op 7 mei 2004. Om redenen van vrijwaring van de vereniging Philharmonie voor risico’s, extra organisatorische zorg,  werkzaamheden wegens verhuur van ruimten aan derden, organiseren van activiteiten etc. is besloten om de overeenkomst met de gemeente niet met de Koninklijke Fanfare Philharmonie Leende te sluiten maar met “dochter” de “Stichting Philennium”.

Realisatie.

Grote inspanningen zijn verricht door de leden en vrijwilligers. Niet te vergeten zijn ook de diensten geleverd door vele Leendse ondernemers, ondersteunt met gratis uurbesteding en kortingen op leveringen.  Alle leden, muzikanten, vrienden, begeleiders en sympathisanten hebben in goede harmonie de uitvoering van de werkzaamheden verzorgd. Onder aanvoering van Paul van Kuijk en Frans Simkens ondersteunt door Rene Rutten, Frits Baudoin, Sjaak Liebregts Sr en vele anderen zijn de klussen geklaard. Het aantal geregistreerde uren dat is gewerkt aan de verbouwing en inrichting door iedereen tezamen bedraagt 4300 uur. Hiermede zijn de niet geregistreerde uren en werkzaamheden na de opening niet meegerekend.

Onderstaande foto toont hoe Frits Baudoin, Henk Arnouts, Frans Simkens en Paul van Kuijk druk in de weer zijn met verbouwen.

Naast genoemde hulp en inzet zou het onmogelijk geweest zijn om een eigen accommodatie te realiseren als niet diverse acties om financiën te verwerven gehouden zouden zijn. Hiervoor nam Harry Maas het voortouw, gesteund in uitvoering door bestuur en alle leden. De meeste gelden werden verkregen van onze  sponsoren en door een loterij, een veiling een hypotheek/lening en van reserves van de Philharmonie. Verder zijn er diverse activiteiten georganiseerd zoals o.a. optredens bij de Music Surprise Night en andere evenementen. In totaal is een groot bedrag vergaard waarmee specifieke vaklieden, (isolatie)materialen, schilderwerk, de bouwmaterialen en inrichting betaald konden worden. Een uitgebreid verloop van de verbouwing is te zien op onderstaande video met de fotoreportage.

Het resultaat mag er dan ook zijn. We zijn trots op hetgeen er gepresteerd is en we mogen voortaan genieten van een eigen clubgebouw!! De opening werd verricht door onze beschermheer Anton Claasen op 17 september 2005.

De Mariaschool heet voortaan Kloosterhof en is de muziektempel van Leende.  

Leende, september 2005.

 

Deze video, gebaseerd op een digitale fotorapportage uit 2004/2005 gemaakt door Frans Simkens, geeft een goed beeld van de verbouwing: