Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2018 – 2021

Samen zijn wij de Philharmonie

 • Commissies zijn op de hoogte van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en leggen daarover verantwoording af aan het bestuur/ALV
 • Saamhorigheid bevorderen middels gezellige activiteiten
 • Streven naar een evenwichtige verdeling van taken binnen de vereniging bijvoorbeeld bij activiteiten en commissies
 • Inzetten van presentie-app bij repetities en serenades

Op het concours in 2021
behaalt het groot orkest een eerste prijs in de 1e divisie

 • Muziekcommissie presenteert jaarlijks in het vierde kwartaal programmering voor de komende twee kalenderjaren
 • Programmering is afgestemd op eerste divisie niveau en is voldoende uitdagend en afwisselend
 • Instrumentgroepen zijn voldoende bezet en musiceren op
  eerste divisie niveau
 • Directiekeuze past bij de beoogde prestatie in 2021 van het groot orkest
 • Instrumentarium past bij de ambities van de vereniging
 • Er vindt uitwisseling plaats tussen de slagwerkgroep en de slagwerksectie van het groot orkest

Op het concours in 2019 behaalt de slagwerkgroep een eerste prijs in de tweede divisie, de ambitie is om daarna door te groeien naar de 1e divisie

 • In 2021 bestaat de slagwerkgroep uit minimaal 12 personen en groeit zo mogelijk naar 16 personen
 • Instrumentarium past bij de ambities van de vereniging
 • Directiekeuze van de slagwerkgroep past bij de beoogde prestatie in 2019
 • Er vindt uitwisseling plaats tussen de slagwerkgroep en de slagwerksectie van het groot orkest

Er wordt blijvend gewerkt aan een
doorlopende lijn ter voorbereiding op het groot orkest en de slagwerkgroep

 • Opleidingsorkest speelt minimaal op 4e divisie niveau
  Directiekeuze van opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep past bij de beoogde prestaties
 • Jeugdslagwerkgroep bereidt jeugdige slagwerkers voor op het tweede divisie niveau van de slagwerkgroep
 • Muziekkeuze van het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep past bij de beoogde prestaties
 • Criteria voor deelname aan verschillende orkesten (pieporkest, opleidings orkest, groot orkest, (jeugd)slagwerk) zijn geformuleerd en gecommuniceerd
 • Leerlingen opleiden t/m D-niveau
  Vanaf B-niveau worden jeugdleden actief gestimuleerd om deel te nemen aan het groot orkest, voor saxofoons geldt dit vanaf C
 • Er is sprake van actief samenspel tussen leden van de diverse orkesten d.m.v. gezamenlijke optredens en uitvoeringen
 • Dirigenten van verschillende orkesten hebben minimaal 2 x per jaar overleg over de realisatie van de doorlopende leerlijn en de bezetting van de diverse
  instrumentgroepen

Alle geledingen van de Philharmonie presenteren zich regelmatig en prominent in de dorpsgemeenschap middels straat- en podiumoptredens

 • Optredens op straat blijven bevorderen en stimuleren
  Muzikanten kunnen de marsen spelen en marcheren
  Jeugdleden, waaronder de jeugdslagwerkers, eerder betrekken bij en voorbereiden op straatoptredens
 • Realiseren van uniforme presentatie per geleding / orkest bij podium- en straatoptredens
 • Elke geleding (pieporkest, (jeugd)slagwerkgroep,
  opleidingsorkest, groot orkest) presenteert zich minstens twee keer per jaar aan de dorpsgemeenschap
 • Repertoire bij podiumoptredens is aantrekkelijk voor het publiek en daarnaast uitdagend voor de muzikanten
 • We streven naar een gevarieerd aanbod aan muzikale
  activiteiten, waarbij we open staan voor vernieuwing
 • Bij de organisatie van elk evenement of optreden werken we met een werkgroep waarin alle relevante disciplines vertegenwoordigd zijn

De Philharmonie voert een gezond
financieel beleid, bestaande uit een sluitende begroting en een positieve jaarrekening

 • Inkomsten genereren uit straat-/podiumoptredens en evenementen om de ambities zoals geformuleerd in het beleidsplan te kunnen realiseren
 • In 2019 is sponsorbeleid geformuleerd waarin de verschillende vormen van sponsoring met elkaar verbonden worden
 • Presenteren van een sluitende begroting in de ALV

De Philharmonie optimaliseert de
interne en externe communicatie

 • Commissies zijn op de hoogte van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en leggen daarover verantwoording af aan het bestuur/ALV
 • Commissies werken met jaarplannen (+ begroting en budgetten) 
 • Instellen van een commissie PR die in 2018 operationeel is 
 • Optimaal gebruik maken van nieuwe media bij PR.
  Organisatie van evenementen vindt plaats conform draaiboek
 • Vanaf 2018 jaarlijks in het vierde kwartaal de jaarprogrammering voor de komende 3 jaar publiceren

HOME

Agenda

Recente Evenementen

Foto's

Videos

OVER ONS

Lidmaatschap

Bestuur

Orkesten

Geschiedenis

CONTACT

Kloosterhof:
Julianastraat 3
5595CM Leende

Secretariaat:
Lavendelstraat 22
5595 ES Leende
06 18294812

VOLG ONS

Facebook

Youtube

© PHILHARMONIE 2022